10/6/12

Πολύ άγιος ο άγιος Άνθιμος Θεσσαλονίκης!

http://www.tsantiri.gr/wp-content/media/2012/02/an8imos-300x232.jpg Άνθιμος, άγιος Θεσσαλονίκης.

Ταλιμπάν τον αποκάλεσε το λαμόγιο ο Μπουτάρης, εγώ θα περιοριστώ στο "άγιος".

Να πάμε να ψηφίσουμε έτσι, ούτως ώστε να παραμείνουμε στην ΕΕ, και μετά να πάμε για μπάνια, ευλόγησε ο άνθρωπος του Θεού με τέτοιον μαεστρικό τρόπο, που πολλοί το εξέλαβαν σαν...στοκάρισμα.

Άξιος ο άγιος, ότι πιο άξιο και άγιο δοξολογεί και ευλογεί στις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, να τον χαιρόμαστε. Αν κάποτε εγκαταλείψει τα εγκόσμια και η Εκκλησία της Ελλάδας τον ανακυρήξει και επίσημα άγιο, σίγουρα θα γίνει ο πολιούχος της πλατείας Αγίου Παντελεήμονα και προστάτης των τραμπούκων, των ξενόφοβων και των ρατσιστών.  

Και επειδή δεν είναι μόνο άγιος ο άνθρωπος του Θεού, αλλά και αντιδραστικό λαμόγιο του κερατά συνέχισε με μιά αποθέωση του "αγαπάτε αλλήλους" όπως το συλλαμβάνει η ξενόφοβη ψυχή του. Το thestival.gr γράφει:

"...Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε και στην εγκληματικότητα που αυξάνεται συνεχώς στη Βόρεια Ελλάδα, λέγοντας ότι υπάρχουν κόμματα που όχι μόνο δεν λένε να απομακρυνθούν οι παράνομοι μετανάστες, αλλά λένε ότι θα φέρουν στη χώρα μας και τις οικογένειές τους...." 

Τι έχει να πει ένας άθεος βραχόκηπος σε τούτον τον θλιβερό τράγο; Τίποτα! Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που έπρεπε να γνωρίζει ο άγιος, θα του ψυθιρίσει ολίγα.

5.31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετʹ
αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα
τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπʹ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν
ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 

34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου,
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· 35 ἐπείνασα γὰρ
καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36
γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε
πρός με. 

37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν
πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ
συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ
ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφʹ ὅσον
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 

41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπʹ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 

45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ἐφʹ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ
ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
 

 
Μετάφραση

25.31 Όταν, λοιπόν, έρθει ο Γιος του Ανθρώπου μέσα στη δόξα του, και μαζί του όλοι οι
άγιοι άγγελοί του, τότε θα καθίσει πάνω στον ένδοξο θρόνο του. 32 Και θα συναχτούν
μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει τον έναν από τον άλλο, όπως ξεχωρίζει
ο βοσκός τα πρόβατα από τα γίδια. 33 Και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του, ενώ τα
γίδια θα τα βάλει στα αριστερά. 34 Έπειτα ο βασιλιάς θα πει σ’ αυτούς που θα είναι στα
δεξιά του: Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που έχει ε‐
τοιμαστεί για σας από τότε που θεμελιώθηκε ο κόσμος. 35 Γιατί πείνασα, και μου δώσατε
να φάω, δίψασα, και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν, και με περιμαζέψατε, 36 γυμνός ή‐
μουν, και με ντύσατε, αρρώστησα, και με επισκεφτήκατε, στη φυλακή ήμουν, και ήρθατε
κοντά μου. 37 Τότε θα αποκριθούν οι δίκαιοι και θα του πούνε: Κύριε, πότε σε είδαμε να
πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιεις; 38 Και πότε σε είδαμε ξένο και
σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε; 39 Και πότε σε είδαμε άρρωστο ή στη φυλακή
και σε επισκεφτήκαμε; 40 Και θ’ αποκριθεί ο βασιλιάς και θα τους πει: Πραγματικά, σας
λέω, καθόσον τα κάνατε αυτά σ’ έναν από τους αδελφούς μου αυτούς τους ασήμαντους, σ’
εμένα τα κάνατε. 41 Κατόπιν θα πει και σ’ εκείνους που θα είναι στ’ αριστερά: Φύγετε
από μένα εσείς οι καταραμένοι, στη φωτιά την αιώνια, που έχει ετοιμαστεί για το διάβο‐
λο και τους αγγέλους του. 42 Γιατί πείνασα, και δε μου δώσατε να φάω, δίψασα, και δε
μου δώσατε να πιω, 43 ξένος ήμουν, και δε με περιμαζέψατε, γυμνός ήμουν, και δε με
ντύσατε, άρρωστος και στη φυλακή, και δε με επισκεφτήκατε. 44 Τότε θα του αποκρι‐
θούν κι αυτοί: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένο ή γυμνό ή άρρωστο ή
στη φυλακή, και δε σε υπηρετήσαμε; 45 Θα τους αποκριθεί τότε εκείνος: Πραγματικά,
σας λέω, καθόσον δεν τα κάνατε αυτά σ’ έναν απ’ αυτούς τους ασήμαντους, ούτε σε μέ‐
να τα κάνατε. 46 Και θ’ αναχωρήσουν αυτοί σε κόλαση αιώνια, και οι δίκαιοι σε ζωή αι‐
ώνια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου